ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਦਾ ਬਿਅਾਨ ਦੁੱਲੇ ਤੇ Attack Da ਕੇਹਾ ਅਸੀ ਤਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹਾ।ਜੋ ਹੋਇਆ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ।

ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਦਾ ਬਿਅਾਨ ਦੁੱਲੇ ਤੇ Attack Da ਕੇਹਾ ਅਸੀ ਤਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹਾ।ਜੋ ਹੋਇਆ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। Kabaddi Jind Jaan

Watch it Share On Pinterest
Loading...