Dekho ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ? ਖੁਸੀ ਦੁੱਗਾ ਤੋ ਓਮੀਦ ਨਹੀ ਸੀ ।

Dekho ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ? ਖੁਸੀ ਦੁੱਗਾ ਤੋ ਓਮੀਦ ਨਹੀ ਸੀ । Kabaddi Jind Jaan

Watch it Share On Pinterest
Loading...