အေရးေပၚအေျခအေန ရုတ္သိမ္းဖို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

#အေရးေပၚအေျခအေန #ရုတ္သိမ္းဖို႔ #ေအာက္လႊတ္ေတာ္ #အတည္ျပဳ