Phái đoàn của Chủ tịch Kim Jong-Un sẽ đến thăm cơ sở nghiên cứu, sản xuất thiết bị dân sự của Vie...

#đOàN #TịCH #đếN #NGHIêN #XUấT #THIếT