ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി

#ചേരമാൻ #ജുമാ #മസ്ജിദ് #ഇന്ത്യയിലെ #ആദ്യത്തെ #മുസ്ലിം #പള്ളി