តម្រុយឆ្នោតខ្មែរនិងវៀតណាម 21.10.2019 Khmer and veitnam lottery

#តម្រុយឆ្នោតខ្មែរនិងវៀតណាម #VEITNAM #LOTTERY