តំរុយឆ្នោតវៀតណាម 23/10/2019, Vietnam lottery 23/10/2019

#តំរុយឆ្នោតវៀតណាម #VIETNAM #LOTTERY