Thắng Singapore bình thường, quan trọng là phải chuẩn bị cho trận với U18 Thái Lan

#THắNG #SINGAPORE #THườNG #TRọNG #PHảI #CHUẩN #TRậN