U18 Singapore nuôi hi vọng, giành chiến thắng trước U18 Campuchia | VFF Channel

#SINGAPORE #VọNG #GIàNH #CHIếN #THắNG #TRướC #CAMPUCHIA #CHANNEL